Informacje dla narzeczonych

 

Informacje dla narzeczonych

Narzeczeni zgłaszają się osobiście do kancelarii parafialnej (po każdej Mszy św. z wyjątkiem sobót i  niedziel) 6 miesiący przed ślubem z następującymi dokumentami:

 • dokumenty tożsamości
 • świadectwo chrztu św. z adnotacją o przyjętym bierzmowaniu, z zaznaczeniem DO SAKRAMENTU MAŁŻEŃSTWA (uwaga! ważność tego dokumentu to 6 miesiący do daty ślubu)
 • świadectwo ukończenia nauki religii z ostatniej klasy szkoły średniej, zawodowej lub technikum.
 • świadectwo ukończenia Katechez Przedślubnych.
 • zaświadczenie z Poradni Życia Rodzinnego.
 • druki z USC do ślubu konkordatowego lub odpis aktu małżeństwa zawartego w USC
 • zezwolenie z parafii narzeczonej lub narzeczonego na przeprowadzenie .
 • możliwe jest zawarcie małżeństwa z tzw. „licencją”, tj. dokumentem zezwalającym na błogosławieniemałżeństwa w naszym kościele, wystawionym na podstawie protokołu przedślubnego, który może być sporządzony w parafii zamieszkania narzeczonej lub narzeczonego
 • oboje narzeczeni powinni zgłosić się z ww. dokumentami do kancelarii parafialnej na 6 miesiący przed terminem ślubu w celu sporządzenia protokołu przedślubnego. (Rezerwacji terminu ślubu należy dokonać odpowiednio wcześniej - osobiście). Należy znać datę I Komunii św.
 • W dniu ślubu świadkowie powinni zgłosić się w zakrystii kościoła,  na 15 min przed rozpoczęciem uroczystości,  posiadając ze sobą dokument stwierdzający ich tożsamość

Teologia i znaczenie małżeństwa

Małżeństwo to przymierze, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury na:

 • dobro małżonków
 •  na zrodzenie i wychowywanie potomstwa.

Zawierane między ochrzczonymi zostało podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu.

Sakrament małżeństwa udziela łaski miłowania się wzajemnie tą miłością, jaką Chrystus umiłował Kościół. Łaska sakramentu udoskonala zatem ludzką miłość małżonków, umacnia ich nierozerwalną jedność na drodze do życia wiecznego. 
Ponieważ małżeństwo jest w Kościele stanem publicznym, dlatego powinno być zawierane publicznie w ramach celebracji liturgicznej i wobec zgromadzenia wiernych.

  Do istotnych cech (przymiotów) małżeństwa należy:

 • jedność,
 • nierozerwalność,
 • otwartość na przyjęcie dzieci.

Osoby rozwiedzione zawierające nowy związek nie są wyłączone z Kościoła, ale nie mogą przystępować do Komunii świętej. Powinni prowadzić życie chrześcijańskie bez ponownego związku i wychowywać swoje dzieci w wierze.   
Chrześcijański dom rodzinny jest miejscem, gdzie dzieci otrzymują nauczanie wiary, i dlatego słusznie nazywa się go "Kościołem domowym", wspólnotą łaski i modlitwy, szkołą cnót ludzkich i miłości chrześcijańskiej.